Mykje av forskinga i Noradapt vil gå på tvers av fag. Noradapt har åtte partnarar, og dekker eit breitt fagleg spektrum, frå klimavitskap til samfunnsvitskap. Kvar institusjon bidreg ut frå sin faglege profil i Noradapt sine forskingsstudiar og utgreiingar av korleis samfunnet kan tilpasse seg ulike sider ved klimaendringane. Sidan det er samfunnet forskinga vår handlar om, legg vi naturlegvis vekt på å trekke inn representantar for ulike sektorar og institusjonar i forskingsprosessen.

Desse institusjonane er med: