Frå to til eitt klimatilpassingsfylke

Vestlandsforsking og NORCE Samfunn gjer ei kartlegging av det samla erfaringsgrunnlaget på feltet klimatilpassing i det regionale plan- og utviklingsarbeidet i Sogn og Fjordane og Hordaland. Bakgrunnen er at dei to fylka blir slått saman til eitt fylke, Vestland, i 2020.

Prosjektet Frå to til eitt klimatilpassingsfylke: kartlegging av erfaringar frå regionalt plan- og klimatilpassingsarbeid i nye Vestland, har fire delmål:

2 til 1.jpg
  • dokumentere kva erfaringar kvart av fylka har skaffa seg på dette feltet

  • finne ut kva dei to fylka kan lære av kvarandre innan klimatilpassing

  • vurdere kva for utfordringar og kunnskapsbehov det nye fylket står overfor i det vidare arbeidet med tilpassning til klimaendringar

  • komme med forslag til korleis Vestland fylke kan møte dei nye utfordringane som følgjer av klimaendringane


Startdato: 01.12.2018

sluttdato: 31.12.2019

finansiert av: sogn og fjordane fylkeskommune og hordaland fylkeskommune