Norsk senter for berekraftig klimatilpassing

Noradapt-ENG-transparent-autocrop-2500w.png

Noradapt er Vestlandsforskings nye, nasjonale senter for berekraftig klimatilpassing. Senteret spring ut av eit stort behov for å skaffe og samle brukarretta kunnskap om korleis samfunnet kan tilpasse seg dei forventa klimaendringane, på tvers av samfunnssektorar og fagfelt. Klimaendringane kjem til å råke alle delar av det norske samfunnet og vi treng ein brei og samordna innsats for å finne gode løysingar.

Sogndal, der Noradapt held til, ligg midt den nye regionen Vestland. Både natur, landskap og vêrforhold gir eit unikt utgangspunkt for å studere endringane Norge vil møte i åra framover. Regionen omfattar alle naturtypane som finst i Norge og heile spennet av buområde frå storby, via mindre og mellomstore tettstader og reine industrisamfunn til spreiddbygde landbruksområde. Noradapt og Vestlandsforsking har med andre ord eit omland som fungerer som eit levande laboratorium i forskinga på korleis klimaendringane verkar inn på natur og samfunn og korleis vi kan tilpasse oss.

Berekraftig klimatilpassing er eit eige forskingsfelt der vi har som mål å være det leiande forskingsmiljøet i Norge og eitt av dei leiande internasjonalt. Med skipinga av Noradapt ønskjer vi å vere front på desse områda:

  • Rettleiing: Tilby forskingsbaserte råd om klimatilpasning til offentlege institusjonar som har til oppgåve å rettleie andre (jf. www.klimatilpasning.no) og sjølv rettleie på område som ikkje er det offentlege sitt ansvar i dag.

  • Utgreiing: Utvikle brukartilpassa kunnskap om klimatilpassing i dialog med private og offentlege verksemder.

  • Næringsutvikling: Samarbeide med næringslivet om å utvikle nye produkt og tenester innan klimatilpassing, til dømes teknologi som kan redusere risikoen for naturskade.

  • Forskingsformidling: Vidareføre konferansen «#Klimaomstilling» som den årlege, nasjonale arenaen for presentasjon av ny, brukartilpassa klimakunnskap.

  • Undervisning: Tilby undervisning om klimatilpassing på høgskule- og universitetsnivå.

Namna våre

Kvifor namna Noradapt og Norsk senter for berekraftig klimatilpassing? Kjært barn har mange namn. Fordi eitt av måla våre med senteret er å vere blant dei leiande internasjonalt på fagfeltet vårt, er det viktig å bli kjent att og unngå tungekrøll.

Kortnamnet Noradapt er sett saman av orda “Norwegian” og “adaptation” (på norsk: tilpassing). Vi henta namnet frå eit tidlegare forskingsprosjekt ved Vestlandsforsking om korleis kommunar i ulike delar av lkunne bli råka av klimaendringar. I det lange namnet vårt er “berekraftig” med for å understreke at vi må tilpasse oss klimaendringane på måtar som ikkje går ut over klima og miljø, i tråd med målet om ei berekraftig utvikling.