Unchain

Unchain er kortnamnet til prosjektet Unpacking climate impact chains. A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments. Det internasjonale forskingsprosjektet om klimarisiko skal leiast av Vestlandsforsking.

Klimaendringar vil påverke natur og samfunn og på den måten skape ulike formar for uønskt klimarisiko. Risikoen kan reduserast gjennom ulike tilpassingstiltak. Tradisjonelt er klimarisiko blitt analysert av forskarar og andre ekspertar. I prosjektet Unchain skal forskarar og brukarar frå utanfor akademia samarbeide om å utvikle nye metodar for å analysere klimarisiko. Slik kan ein ta større omsyn til lokalkunnskap. Målet er at en slik metode i neste omgang skal gjere det enklare å utforme effektive klimatilpassingstiltak.

Andre institutt i Nederland, Tyskland, Spania, Østerrike, Sverige og Frankrike deltek òg. Den norske delen av forskinga er finansiert av Noregs forskingsråd. Samla budsjett for prosjektet er 20 millionar kroner. Arbeidet tek til i september i år og skal vare i tre år.


STARTDATO: 1.9. 2019

SLUTTDATO: 1.9. 2022

FINANSIERT AV: Noregs forskingsråd