Klimatilpassing i små og mellomstore kommunar: Kartlegging av erfaringar

For å få eit betre bilete av status for klimatilpassing i norske kommunar, gjennomførte KS ei nasjonal, nettbasert spørjeundersøking hausten 2017. KS ønskte endå meir kunnskap om kommunane sitt arbeid og kva behov dei hadde for oppfølgjing, og bestilte ein studie som Vestlandsforsking gjennomførte ved årsskiftet 2018-19.

Arbeidet omfatta djupneintervju med utvalde personar i 11 kommunar: Aurland, Gjerdrum, Harstad, Lund, Lyngen, Namsos, Nedre Eiker, Ringebu, Vestvågøy, Voss og Ørskog. Kommunane er valde ut fordi dei har færre enn 50.000 innbyggarar og særleg store skadeutbetalingar dei siste ti åra for naturskade knytt til flaum, stormflo, vind og skred.

På bakgrunn av studien kjem forskarane med fire tilrådingar:

  • Statlege midlar til lokale sikringstiltak innan klimatilpassing bør styrkast vesentleg.

  • Eit øyremerka tilskot til ein kommunal klimakoordinator for å sikre at den administrative kapasiteten kjem opp på eit nødvendig minstenivå.

  • Ein nasjonal analyse av sårbarheit for klimaendringar i norske kommunar og korleis denne varierer med t.d. geografisk storleik, næringsgrunnlag og naturtype. Analysen skal gje eit nødvendig kunnskapsgrunnlag for ei meir målretta og effektiv klimatilpassing.

  • Ei vesentleg styrking av arbeidet med å gjere kunnskap om klimautfordringar og tilpassingstiltak meir lokalt relevant. Dette gjeld både forsking, utvikling og statleg rettleiing.

Les rapporten “Kartlegging av erfaringer fra arbeidet med klimatilpasning i små- og mellomstore kommuner”


Startdato: 1.11. 2018

Sluttdato: 1.3. 2019

Finansiert av: KS