Klimakonsekvensar Rogaland

I 2020 får Rogaland sin første fylkesdekkande klimatilpassingsplan, og Noradapt leverer ein viktig del av kunnskapsgrunnlaget.

Det faglege bidraget går ut på å skildre utfordringane og mogelegheitene ved klimaendringar for kommunane i Rogaland. Forskarane frå Vestlandsforsking, CICERO og NORCE Samfunn skal føreslå tiltak og prioriteringar av av tiltak for Rogaland fylkeskommune. Dei skal òg bidra til å samanstille eksisterande informasjon om konsekvensar av klimaendringar for natur og samfunn i Rogaland.

Noradapt si utgreiing om klimakonsekvensar i Rogaland skal hjelpe Rogaland fylkeskommune i skrivinga av  Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020-2050 . Planen skal vedtakast hausten 2020.

Noradapt si utgreiing om klimakonsekvensar i Rogaland skal hjelpe Rogaland fylkeskommune i skrivinga av Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020-2050. Planen skal vedtakast hausten 2020.

økonomiske konsekvensar

Noradapt skal kartlegge konsekvenser av klimaendringane for ulike arealtypar i fylket, med hovudvekt på sårbarheit og robustheit. For å gjere utfordringane konkrete for fylkeskommunen, skal forskarane utføre scenario-vurderingar på utvalde område. Økonomiske konsekvensar av klimaendringar på ulike samfunnsområde får størst merksemde i denne studien.

Lokale profilar

Forskarane har som mål å lage klimaprofilar på kommunenivå. Slike profilar kan vere eit viktig verktøy for å systematisere lokal klimakunnskap, ettersom regionale eller fylkesvise klimaprofilar kan bli for generelle.

TRE steg

Arbeidet Noradapt utfører for Rogaland fylkeskommune er delt inn i tre bolkar:

1. Analysere overordna konsekvenser av klimaendringar på natur og samfunn i Rogaland

2. Identifisere sårbare og robuste areal i Rogaland og omtale status, scenario og døme

3. Vurdere om ein kan utvikle lokale klimaprofilar med økosystemtilnærming, dvs. gjere koplingar mellom klimaeffektar og kva slags naturtypar som kjenneteiknar eit areal.

Meteorologisk institutt er underleverandør av lokale klimaanalysar i prosjektet.


STARTDATO: 20.8.19

SLUTTDATO: 31.12.19

FINANSIERT AV: ROGALAND FYLKESKOMMUNE